مجله سینوهه

خواص درمانی خارشتر

خارشتر خارشتر گیاهیست که به نام های دیگر نیز شناخته شده است مانند اشتر خار و علف ترنجبین خارشتر طبعی گرم و خشک دارد. خواص

ادامه مطلب »